Catalogau Ar-lein yn y Deyrnas Unedig

Mae Archifau Cymru'n ffurfio rhan o Rwydwaith Archifau Cenedlaethol y Deyrnas Unedig, menter sy'n darparu mynediad at gatalogau ar-lein archifdai Prydain. Mae'r gwefannau hyn i gyd yn eich caniatáu i chwilio ar draws catalogau grwpiau o fathau penodol o ystorfeydd neu grwpiau o ystorfeydd mewn ardaloedd penodol. Mae gan nifer o archifdai eu catalogau ar-lein eu hunain hefyd, sydd ar gael trwy eu gwefannau hwy.  

Access to Archives (A2A)
http://www.nationalarchives.gov.uk/a2a/advanced-search.aspx?tab=1
archifau sydd ar gadw yn archifdai lleol Lloegr

Archives Hub
http://www.archiveshub.ac.uk/
archifau prifysgolion a cholegau'r Deyrnas Unedig - mae'n cynnwys rhai ystorfeydd eraill hefyd

Aim25
http://www.aim25.ac.uk/
archifau sydd ar gadw mewn ystod eang o ystorfeydd yn Llundain ac yn ardal yr M25

SCAN
http://www.scan.org.uk/
archifau sydd ar gadw yn ystorfeydd yr Alban

Archifau Gwladol y Deyrnas Unedig a Phrydain

Mae'r holl wefannau hyn yn cynnwys gwybodaeth i ymchwilwyr, gwybodaeth ymarferol i ymwelwyr a chatalogau ar-lein rhannol o'u daliadau, neu gatalogau llawn

Yr Archifau Gwladol [ar gyfer y Deyrnas Unedig]
http://www2.nationalarchives.gov.uk/default.htm

The National Archives of Scotland
http://www.nas.gov.uk/

Public Record Office of Northern Ireland
http://www.proni.gov.uk/

The National Archives of Ireland
http://www.nationalarchives.ie/index.html

Archifau Lleol yn y Deyrnas Unedig

Gellir cael manylion cyswllt a chyfeiriadau gwe bron pob ystorfa yn y Deyrnas Unedig sy'n dal archifau ar wefan ARCHON
http://www.nationalarchives.gov.uk/archon/?source=ddmenu_search2

Defnyddio Archifau

Gellir cael arweiniad ar sut i ddefnyddio archifau ar sawl gwefan, gan gynnwys y gwefannau canlynol:

Darllen hen lawysgrifen (paleograffeg) - canllaw rhyngweithiol
http://www.nationalarchives.gov.uk/palaeography/

Tiwtorial paleograffeg Prifysgol Leicester
http://paleo.anglo-norman.org/empfram.html

Darllen Lladin - tiwtorialau ar-lein
http://www.nationalarchives.gov.uk/latin/beginners/
http://www.nationalarchives.gov.uk/latin/advanced/

Gwefannau ar gyfer ymchwilio i'ch hanes teulu

Mae yna nifer enfawr o wefannau ar gyfer haneswyr teulu. Rhestrir rhai ohonynt - y rhai rydym ni'n eu gweld yn arbennig o ddefnyddiol neu bwysig - isod.

 

Cyngor gyffredinol a dolenni at safleoedd eraill

Gan yr Archifau Gwladol
http://www2.nationalarchives.gov.uk/familyhistory/default.htm

Gan y BBC
http://www.bbc.co.uk/familyhistory/

Cyndi's List of genealogy sites on the Internet
http://www.cyndislist.com/

Tystysgrifau genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol
http://www.gro.gov.uk/gro/content/
Gwybodaeth ar gofrestriadau sifil a dolenni at archebu cofrestri. Nid oes mynegeion at enedigaethau, priodasau a marwolaethau ar gael ar y safle hwn.

FreeBMD
www.freebmd.org.uk
Mynediad am ddim at fynegeion genedigaethau, priodasau a marwolaethau. Nid yw'n gyflawn eto.

Ancestry
www.ancestry.co.uk    
Mynediad trwy danysgrifiad, neu trwy dalu am bob defnydd, at fynegeion genedigaethau, priodasau a marwolaethau. Mae hwn ar gael am ddim yn y rhan fwyaf o lyfrgelloedd ac archifdai Cymru.

Find My Past
www.findmypast.com
Mynediad trwy danysgrifiad, neu trwy dalu am bob defnydd, at fynegeion genedigaethau, priodasau a marwolaethau.

BMD Index
http://www.bmdindex.co.uk/
Mynediad trwy danysgrifiad, neu trwy dalu am bob defnydd, at fynegeion genedigaethau, priodasau a marwolaethau.

Cofnodion cyfrifiadau

Ancestry
www.ancestry.co.uk
Cofnodion cyfrifiadau 1841-1901. Mynediad trwy danysgrifiad, neu trwy dalu am bob defnydd. Ar gael am ddim yn y rhan fwyaf o lyfrgelloedd ac archifdai Cymru.

Find My Past
www.findmypast.com
Cofnodion cyfrifiadau 1841-1901. Mynediad trwy danysgrifiad, neu trwy dalu am bob defnydd.

British Origins
http://www.britishorigins.com/
Cyfrifiadau 1841, 1861 a 1871.  Mynediad trwy danysgrifiad.

Family Search
http://www.familysearch.org/eng/search/frameset_search.asp?PAGE=census/search_census.asp
Cyfrifiad 1881 yn unig. Mynediad am ddim.

1901 Census Online
http://www.1901censusonline.com/
Cyfrifiad 1901 yn unig. Mynediad trwy dalu am bob defnydd.

http://www.1911census.co.uk/
Cyfrifiad 1911 ar gyfer y rhan fwyaf o Loegr. Bydd cofnodion siroedd gogledd Lloegr a chofnodion Cymru yn cael eu hychwanegu yn ystod 2009. Mynediad trwy dalu am bob defnydd.

Mynegeion Cofrestri Plwyf

Mae'r gwefannau canlynol yn cynnwys mynegeion cofrestri plwyf rhai plwyfi yng Nghymru a Lloegr. Dylid pwysleisio nad oes yr un o'r mynegeion yn cynnwys yr holl gofnodion ar gyfer pob plwyf - ond nid yw'n golygu nad oes cofnod penodol yn bodoli os na fedrwch ddod o hyd i'r cofnod cywir hwnnw, efallai na chynhwyswyd ef yn y mynegai. Mae nifer o wefannau sy'n gwasanaethu ardaloedd lleol ar gael hefyd - ni restrwyd y rhain yma.

Family Search
http://www.familysearch.org/eng/search/frameset_search.asp?PAGE=igi/search_IGI.asp&clear_form=true
Mynegai Achyddol Rhyngwladol - casglwyd hwn dros sawl blwyddyn gan ddefnyddio cofrestri plwyf a chofnodion eraill. Ar gael i'w ddefnyddio am ddim.

FreeReg
http://www.freereg.org.uk/
Gwefan gweddol newydd - nid oes ganddi ystod helaeth iawn ond mae'n tyfu. Ar gael i'w defnyddio am ddim.

Find My Past
www.findmypast.com
Mynegeion a thrawsysgrifiadau gan nifer o ffynonellau, yn bennaf o gymdeithasau hanes teulu. Ystod gyfyngedig sydd yma. Mynediad trwy danysgrifiad, neu trwy dalu am bob defnydd.

Cofrestri Anghydffurfwyr

BMD Registers
http://www.bmdregisters.co.uk/
Cofrestri anghydffurfwyr sy'n dyddio cyn 1837. Mynediad trwy danysgrifiad, neu trwy dalu am bob defnydd.

Cyfeirlyfrau

Historical Directories
http://www.historicaldirectories.org/hd/index.asp
Detholiad o gyfeirlyfrau ar gyfer Cymru a Lloegr. Gwefan chwiliadwy, ac ar gael i'w defnyddio am ddim.

Ewyllysiau

PCC Wills
http://www.nationalarchives.gov.uk/documentsonline/wills.asp
Ewyllysiau a brofwyd yn Nhalaith Caergaint cyn 1858. Ewyllysiau pobl a oedd yn berchen ar eiddo yn siroedd de Lloegr, neu bobl a oedd yn byw mewn llefydd eraill ond a oedd am i'w hewyllysiau gael eu profi yng Nghaergaint, yw'r rhain. Codir tâl am gael copi o ewyllys y gellir ei lwytho i lawr.

British Origins
www.britishorigins.com  
Nifer o wahanol fynegeion i ewyllysiau, gyda'r rhan fwyaf yn dyddio cyn 1858. Rhaid tanysgrifio i'r safle er mwyn ei ddefnyddio.

Probate Service
http://www.hmcourts-service.gov.uk/cms/1183.htm
Gwybodaeth am ewyllysiau ar ôl 1858, a manylion cyswllt er mwyn gwneud ceisiadau am gopïau o'r ewyllysiau.  

Galwedigaethau

Welsh mariners
http://www.welshmariners.org.uk/
Mynegai o 22,000 o feistri masnachol, o is-gapteniaid ac o beiriannwyr o 1800 tan 1945.

Crew List Index Project
http://www.crewlist.org.uk/index.html
Cronfa ddata o rai cofnodion o restri criwiau 1861-1913. Llawer o wybodaeth gefndirol ddefnyddiol a dolenni at wefannau eraill.

Coal Mining History Resource Centre
http://www.cmhrc.pwp.blueyonder.co.uk/
Gan gynnwys cronfa ddata genedlaethol o farwolaethau ac anafiadau ym mhyllau glo Prydain Fawr.

Y Llynges Frenhinol
http://www.nationalarchives.gov.uk/documentsonline/royal-navy-service.asp
Cofnodion gwasanaeth ar gyfer llongwyr a ymunodd â'r Llynges rhwng 1853 a 1923.
Gellir chwilio trwy'r mynegai am ddim, codir tâl am wneud copïau o ddelweddau.

Y Fyddin
Y Rhyfel Byd Cyntaf - cardiau medal
Cronfa ddata o filwyr a aeth i ymladd dramor, yn y bôn. Gellir chwilio trwy'r mynegai am ddim, codir târ am wneud copïau o ddelweddau.
http://www.nationalarchives.gov.uk/documentsonline/medals.asp

Hen alwedigaethau
http://homepage.ntlworld.com/hitch/gendocs/trades.html ac ewch i lawr y dudalen at 'Glossary of ranks, professions, occupations and trades'

Hanes Teulu yn yr Alban

ScotlandsPeople
http://www.scotlandspeople.gov.uk/
Mae hwn yn rhoi mynediad at dystysgrifau genedigaethau, priodasau a marwolaethau (nid y mynegeion yn unig); at gofnodion cyfrifiadau; at gofrestri plwyf; ac at ewyllysiau a thestamentau. Mynediad trwy danysgrifiad, neu trwy dalu am bob defnydd.

Hanes Teulu yn Iwerddon

Cyfrifiad Iwerddon 1911
http://www.census.nationalarchives.ie/
Siroedd Antrim, Down, Dulun a Kerry yn unig ar hyn o bryd. Ar gael i'w ddefnyddio am ddim.

Irish Family History Foundation Online Record Search
http://ifhf.brsgenealogy.com/index.php?&set=yes
Mae'r mynegai ar gael i'w ddefnyddio am ddim. Rhaid talu er mwyn gweld cofnodion.

Irish Genealogy Ltd.
http://www.irishgenealogy.ie
Gwasanaeth 'arwyddbost'. Gallwch chwilio am enw gyda dyddiad, lleoliad, ayb. - bydd canlyniadau'r chwiliad yn eich cyfeirio at ganolfan achyddol. Mae hefyd yn cynnwys ffurflen ar-lein er mwyn comisiynu ymchwil bendol. Nid ddarperir mynediad uniongyrchol at unrhyw gofnodion.

Amrywiol

Gazettes (London, Edinburgh, Belfast)
http://www.gazettes-online.co.uk
Cyhoeddwyd pob cyhoeddiad swyddogol yn y Newyddiaduron, felly maent yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth ar gyfer haneswyr teulu - er enghraifft, enw pob swyddog a gomisiynwyd, gwybodaeth am fethdalwyr, gwybodaeth am bobl a newidiodd eu henw trwy weithred newid enw. Gellir chwilio trwy bron 350 mlynedd o Newyddiaduron am ddim. 

Rhesri o Gymdeithasau Hanes Teulu

Genuki
http://www.genuki.org.uk/Societies/

Federation of Family History Societies
http://www.ffhs.org.uk/members2/contacting.php

Hanes Tai a Hanes Lleol

BBC  House History
http://www.bbc.co.uk/history/familyhistory/get_started/house_01.shtml
Cyngor ar sut i ddefnyddio archifau er mwyn olrhain hanes tŷ

BBC Local History Trail
http://www.bbc.co.uk/history/trail/local_history/
Cyngor ar ddechrau ymchwilio i hanes lleol

Ordnance Survey maps
http://magazine.ordnancesurvey.co.uk/magazine/tscontent/general/historicalmappingfaq.html
Gwybodaeth am brynu mapiau hanesyddol yr Arolwg Ordnans

Coflein
www.cbhc.gov.uk/HI/CYM/Chwilio+Cofnodion
Cronfa ddata ar-lein Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC) yw Coflein. Mae'n darparu mynediad at fanylion miloedd o safleoedd archaeolegol, o gofebau, o adeiladau ac o safleoedd arforol yng Nghymru, yn ogystal â mynegai o'r darluniau, y llawysgrifau a'r ffotograffau sydd gan CBHC ar gadw yn eu casgliadau archifol. Mae lluniau ar gael ar gyfer rhai eitemau yn ogystal â chofnodion y catalog.

Cofnodion Cyfrifiadau

Cyfeirlyfrau

Archifau ar gyfer Athrawon

The National Archives Learning Curve
http://www.learningcurve.gov.uk/
Adnodd ar-lein ar gyfer dysgu hanes a dysgu am hanes, gan ddefnyddio'r archifau sydd ar gadw yn yr Archifau Gwladol. Ar gael am ddim.

Archifau ar gyfer Ymchwil Academaidd

Yr Archifau Gwladol - ymchwil academaidd
http://www.nationalarchives.gov.uk/academic/default.htm?source=ddmenu_research0_a

Canllawiau ar gyfer dechrau gwneud gwaith ymchwil academaidd gan ddefnyddio archifau

Chwilio trwy ddelweddau o'r archifau

Mae'r rhan fwyaf o wefannau'r archifdai'n cynnwys gwybodaeth a chatalogau, efallai gyda nifer fechan o ddelweddau o'r dogfennau. Fodd bynnag, mae yna rai gwefannau sy'n cynnwys nifer fawr o ddelweddau digidol o'r archifau.

Casglu'r Tlysau
http://www.gtj.org.uk
Mae Casglu'r Tlysau'n cynnwys dros 30,000 o ddelweddau o'r eitemau sydd yn amguedfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai Cymru.

Drych Digidol Llyfrgell Genedlaethol Cymru
http://www.llgc.org.uk/index.php?id=127
Mae hwn yn cynnwys delweddau o nifer fechan o'r archifau sydd ar gadw yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Coflein
http://www.cbhc.gov.uk/HI/ENG/Search+Records/Explore+Coflein/
Mae Coflein, cronfa ddata ar-lein Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, yn cynnwys nifer gynyddol o ddelweddau o eitemau.

Archifau Cymunedol Cymru
http://www.ourwales.org.uk
Casgliad o ddeunyddiau sydd ar gadw gan unigolion yn breifat, ac y'u digidwyd a'u digidwyd a'u dehongli gan grwpiau cymunedol, yw Archifau Cymunedol Cymru. Mae hyn yn galluogi'r cymunedau i gyflwyno'u hanes eu hunain yn eu geiriau eu hunain. Daeth nifer o grwpiau cymunedol Cymru at ei gilydd er mwyn darparu'r safle hwn.

SCRAN
http://www.scran.ac.uk/