Hafan

Amdanom Ni

Sefydlwyd Cyngor Archifau Cymru ym mis Mai 1995 fel corff i gynrychioli sefydliadau a chyrff o bob rhan o'r wlad sy'n ymwneud â gweinyddu archifau. Newidiodd ei enw i Gyngor Archifau a Chofnodion Cymru (CACC) ym mis Tachwedd 2004.

Dyma nodau CACC:

 1. Dylanwadu polisïau sy'n ymwneud ag archifau yng Nghymru.
 2. Dod â materion cyfredol o bwys, sy'n ymwneud â maes archifau yng Nghymru, i sylw'r cyhoedd, i sylw'r llywodraeth, neu i sylw sefydliadau neu gyrff perthnasol.
 3. Darparu canolbwynt ar gyfer prosiectau lle gellir cydweithio ym maes archifau yng Nghymru.
 4. Dod â sefydliadau a chyrff sy'n ymwneud â gweinyddu archifau yng Nghymru at ei gilydd, a darparu fforwm lle gallant gyfnewid barn yn rheolaidd.

Mae gan CACC 22 o aelodau ar hyn o bryd, gan gynnwys cynrychiolwyr o bob un o 13 gwasanaeth archifau'r llywodraethau lleol, cynrychiolwyr o'r pum prifysgol yng Nghymru sy'n cyflogi pobl broffesiynol ym maes archifau, a chynrychiolwyr o'r sefydliadau a'r cyrff cenedlaethol canlynol:

 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Amgueddfa Genedlaethol Cymru
 • Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
 • Cwrs Archifau Prifysgol Aberystwyth

Yn ogystal â'r rhain, mae gan y cyrff canlynol statws sylwedydd:

 • Yr Archifau Gwladol
 • CyMAL: Amgueddfeydd Archifau a Llyfrgelloedd Cymru
 • Cymdeithas yr Archifyddion
 • Gwybodaeth Llywodraeth Cymru: Y Gwasanaethau Llyfrgell ac Archifau
 • Sefydliad priodol sy'n ymdrin â rheoli cofnodion ar draws Cymru (Cymdeithas Rheoli Cofnodion Prydain Fawr, ar hyn o bryd)

Gweld strategaeth CACC ar gyfer 2008-10.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae CACC wedi rheoli prosiectau ac wedi comisiynu adroddiadau er mwyn cynorthwyo gyda'r gwaith o ddatblygu a gwella gwasanaethau archifau Cymru. Gellir gweld nifer o'r adroddiadau yn y fan hon, trwy glicio ar y dolenni isod:

 • 'Holi'r Bobl' (2007) Ymgynghoriad gyda budd-ddeiliaid a chynulleidfaoedd darged er mwyn casglu tystiolaeth am ddyheadau a rhwystrau posibl sy'n ymwneud â mynediad ar-lein at archifau yng Nghymru.
 • Cynllun Datblygu Cynulleidfa (2008) Dogfen allweddol o ran cynllunio ar gyfer datblygu gwasanaethau archifau yng Nghymru yn y dyfodol. Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ragdybiaethau pobl nad sy'n defnyddio archifau ac yn edrych ar rwystrau real a thybiedig at fynediad.
 • Catalog Cymru (2008) Prosiect ymchwil ar yr ôl-groniad o ddeunyddiau archifol yng Nghymru nad sydd wedi cael eu catalogio. Mae'n sefydlu blaenoriaethau ar gyfer gweithredu, gan ddefnyddio methodoleg sy'n bodoli eisoes. Mae hefyd yn amlinellu blaenoriaethau ar gyfer prosiectau catalogio'r dyfodol.
 • Annog Addysg trwy Archifau (2008) Dadansoddiad o sut y gellir gwella'r ffordd y defnyddir archifau yn addysg Cymru, yn enwedig wrth gefnogi Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru. Mae hefyd yn ceisio adnabod a nodi ffyrdd o blannu fframwaith Annog Addysg i Bawb yn rhan o wasanaethau archifau'r wlad.