Mae cael mynediad at y safle hwn, a'i defnyddio, gyfwerth â derbyn y Telerau a'r Amodau canlynol, sy'n weithredol o'r tro cyntaf y defnyddiwch y safle.

Er ein bod wedi cymryd gofal wrth baratoi'r wybodaeth sydd ar y wefan hon, nid ydym yn gwarantu ei chywirdeb. Nid yw Archifau Cymru'n gyfrifol am unrhyw wallau nac am unrhyw wallau trwy esgeulustod, ac nid yw'n gyfrifol am unrhyw golled na difrod a ddioddefir gan ddefnyddwyr unrhyw wybodaeth sydd a gyhoeddir ar y tudalennau hyn.

Darperir yr holl wybodaeth sydd ar y safle hwn 'fel y mae'. Ni warentir cyflawnrwydd y canlyniadau a geir trwy ddefnyddio'r wybodaeth hon, na'u cywirdeb, na'u hamseroldeb, ac ni warentir unrhyw beth mewn unrhyw ffordd, boed hynny wedi ei fynegi neu wedi ei awgrymu. Mae hyn yn cynnwys gwarantau a awgrymwyd am safon ddigonol yr wybodaeth, gwarantau y bydd yn addas i ddiben penodol, gwarantau na fydd yn troseddu, gwarantau o ran cytuneddau, gwarantau am ddiogelwch a gwarantau am gywirdeb, ond nid yw'n gyfyngedig i'r rhain chwaith.

Nid ydym yn gwarantu na therfir ar y ffwythainnau a gynhwyswyd yn y wefan hon, nac ar y deunyddiau a ganfyddir arni, ac nid ydym yn gwarantu y byddant heb wallau. Nid ydym yn gwarantu y trwsir diffygiau, na chwaith y bydd y safle hwn, na'r gweinydd sy'n sicrhau ei fod ar gael, heb firysau ac y byddant yn dangos ffwythiant, cywirdeb a dibynadwyedd llwyr y deunyddiau. Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw golled nac am unrhyw ddifrod mewn unrhyw ffordd, gan gynnwys, heb gyfyngiadau, golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ôl-ddilynol ac unrhyw golled neu ddifrod sy'n codi o ganlyniad i ddefnyddio'r data, i golli'r data neu i golli elw o ganlyniad i ddefnyddio gwefan arcw.llgc.org.uk, pa beth bynnag y bo.

Ni fyddwn yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw firysau a ddaw o'r safle hwn neu a ddaw o unrhyw safle arall yr ewch ato o'r fan hyn. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod wedi eich diogelu rhag firysau trwy osod y feddalwedd ddiweddaraf ar gyfer sganio firysau ar eich cyfrifiadur.

Llywodraethir y Telerau a'r Amodau hyn yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr, a dylid eu dehongli yn unol â'r cyfreithiau hynny. Bydd unrhyw anghydfodau sy'n codi o ganlyniad i'r Telerau a'r Amodau hyn yn dod o dan awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr.