Hafan > Ffeindio'ch Archif

Ffeindio'ch Archif

Gweithredoedd

Caniatewch ddigon o amser ar gyfer eich ymweliad, a chynlluniwch ef yn ofalus, er mwyn cael y gorau ohono.

Defnyddiwch y dolenni ar yr ochr chwith er mwyn dod o hyd i wybodaeth am yr archifdy rydych am ymweld ag ef. Gallwch weld gwybodaeth am y canlynol ar gyfer pob archifdy:

Lleoliad a manylion cyswllt
Gan gynnwys map, gwybodaeth deithio, rhif ffôn a chyfeiriad ebost. Mae yna fap Google ar gael sy'n dangos holl Archifdai Cymru.Cynnwys yr Archif
Gwybodaeth gryno am y mathau o gofnodion sydd ar gadw, a'r ardal ddaearyddol yr ymdrinnir â hi.

Oriau Agor
Mae oriau agor yn amrywio'n fawr o archifdy i archifdy. Mae rhai archifdai ar gau am un diwrnod yr wythnos, a dros amserau cinio. Mae eraill yn agor yn hwyr ar rai dyddiau, neu'n agor ar ddyddiau Sadwrn. Sicrhewch eich bod yn gwybod pryd bydd yr archifdy ar agos cyn ymweld ag ef!

Hygyrchedd
Gwybodaeth am hygyrchedd a'r cyfleusterau sydd ar gael ar gyfer pobl ag anableddau. 

Cyfleusterau
A oes tai bach cyhoeddus, siop, caffi, neu le i fwyta'ch bwyd eich hun yn yr archifdy.

Apwyntiadau
Edrychwch i weld a fydd angen i chi wneud apwyntiad neu beidio. Mae gan rai archifdai system apwyntiadau - weithiau bydd rhaid i bob ymwelydd wneud apwyntiad o flaen llaw, weithiau bydd ond angen i chi archebu lle os byddwch am ddefnyddio cyfrifiadur neu ddarllenydd microfiche.

Tocynnau Darllen
Gallwch weld yma os bydd angen tocyn darllen arnoch, a pha brawf adnabod bydd ei angen arnoch. Mae'r rhan fwyaf o archifdai Cymru'n gofyn i ddefnyddwyr gofrestru er mwyn cael tocyn darllen. Mae gan rai ohonynt eu systemau eu hunain, tra bod eraill yn aelod o system CARN. System ar draws Prydain gyfan yw hwn - pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer tocyn unwaith, mewn unrhyw archifdy, gallwch ddefnyddio'r tocyn yn unrhyw un o'r archifdai eraill sy'n rhan o'r system. 

Cypyrddau Clo
Mae'r rhan fwyaf o archifdai'n gofyn i chi adael eich côt a'ch bag mewn cwpwrdd clo cyn mynd i mewn i'r ystafell chwilio. Gallwch weld a oes cypyrddau clo ar gael, ac a fydd angen arian ar eu cyfer, yma.

Copïo a Defnyddio Camerâu
Gallwch weld yma os cewch wneud llungopïau o ddogfennau neu beidio, ac os cewch ddefnyddio camera digidol. Efallai y cewch gopïo dogfennau eich hunain mewn rhai archifdai, tra bydd staff yn unig yn gwneud y gwaith copïo mewn archifdai eraill.

Defnyddio Gliniaduron
Edrychwch i weld os cewch ddefnyddio'ch gliniadur, ac a oes socedi pŵer ar gael.

Plant a Phobl Ifanc
Mae archifau'n adnodd gwych ar gyfer pobl o bob oed.

Edrychwch i weld os gall yr archifdy gynnig sesiynau arbennig ar gyfer grwpiau o ddisgyblion gyda'u hathrawon, neu a ydynt yn caniatáu disgyblion hŷn i ymweld ar eu pen eu hunain er mwyn gwneud eu gwaith ymchwil eu hunain yno.

Efallai y bydd rhai darllenwyr am fynd â phlant i mewn i'r archif gyda nhw, er mwyn iddynt fedru rhannu yng nghyffro'u hymchwil. Edrychwch yma i weld a oes gan yr archifdy bolisi ffurfiol ar roi mynediad i blant.

Ydych chi'n newydd i archifau? Mwy o wybodaeth